Prenumerera
Prenumerera

Krönikör Dan Zündel: Västerländskt självhat och idealisering av Öst – en psykologisk operation

Att psykologiska påverkansoperationer, så kallade ”psyops”, med syfte att påverka delar av eller hela befolkningar förekommer samt att underrättelsetjänster bedriver destabiliseringskampanjer mot andra stater borde inte vara nyheter för någon. För några år sedan uppmärksammade Sveriges Radio att tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade propagandaartiklar som även publicerats av CIA under Kalla Kriget, och att även vissa kulturpersonligheter var knutna till amerikanska påverkansoperationer.

Det har även framkommit att freds-och nedrustningsrörelsen i Sverige under 1960-och 70-talen delvis var infiltrerad av Sovjetunionen. Plandemin och krigshysterin som utbröt inför Sveriges Nato-ansökan samt klimatpropagandan är några exempel på psykologiska operationer i vår närtid.

Vid sidan av dessa psyops, som är relativt enkla att genomskåda, har befolkningen i Väst varit utsatta för en dubbel påverkansoperation i decennier. Tyvärr har den seglat under radarn för de flesta – även för Försvarsmaktens Psyopsförband vars officiella uppgift är att bygga upp ett psykologiskt försvar mot landets fiender.

Den ena sidan av den undergrävande påverkansoperation som Sverige och Väst har utsatts för handlar om den systematiska spridningen av etnomasochistiska idéer och ett västerländskt självhat, som idag odlas till både vänster och höger på den politiska skalan. Med etnomasochism menar jag en diskurs, ett sätt att tänka och tala om det egna folket och den egna nationen, som bygger på etniskt och nationellt självförakt.

Etnomasochismen kan beskrivas som en aspekt av det bredare begreppet ”västerländskt självhat” och anspelar på odlandet av negativa tankefigurer om Occidenten eller Väst i största allmänhet. Det finns många varianter på etnomasochismen men även om den anpassas efter lokala förhållanden är principen är alltid densamma – vi ska piska oss själva  för påstådda brister i vår karaktär och helst även känna skuld för verkliga eller inbillade oförrätter mot andra.

Inom vänsterrörelser kretsar mycket av självhatet kring föreställningar om en historisk ”vit skuld” för kolonialism och imperialism som ägt rum genom historien, men även kritik av Sveriges eller västvärldens vapenförsäljning samt stöd till amerikansk krigspolitik ute i världen.

I det vänsterideologiska idékomplexet ryms också ”tredjevärldism” och en exotifiering av utomvästliga regimer som anses vara befriade från den ”koloniala skulden”, trots att imperier som Ryssland och Kina har sin egen historia av att lägga under sig och förtrycka omgivande folk. Vänsterns etnomasochism och civilisatoriska självhat har en tydlig ideologisk grund som späs på av en anti-vit kulturmarxistisk elit inom akademi och media.

Inom den nationella och konservativa sfären finns ofta en medvetenhet om den negativa självbild av Väst som odlas inom vänstern. Däremot verkar man ha en stor blind fläck för sina egna försyndelser på området. Ironiskt nog är det inom nationella kretsar som gisslandet av det egna landet och folket är som mest utbrett. Här har det etniska självhatet antagit närmast religiös karaktär där utmålandet av svensken som dummast, fegast och lydigast verkar ingå i en slags katolsk självspäkningsprocess.

En viktig del av den självpåtagna bestraffningsexercisen består också av ett kollektivt skuldbeläggande av svensken eller västerlänningen för diverse elit-drivna projekt som massmigration och HBTQ. En publikation som Fria Tider tillhör ett av de värsta exemplen på odlandet av negativa stereotyper om svenskar. Flagellationen av sig själv, som i religionen ska främja syndernas förlåtelse och befrielse, alstrar i samhällsdebatten och politiken bara ytterligare demoralisering, passivitet och defaitism. Hos undertecknad finns det ingen tvekan om att det etniska och kulturella självhatet har en avsändare i utomstående krafter som vill oss illa. Att svenskar och andra européer vältrar sig i detta konstruerade självhat är höjden av självskadebeteende.

De anti-svenska och anti-västliga föreställningarna och attityderna som placerats ut av fienden har tyvärr slagit rot hos många och spridningen av dem är nu delvis en självgående process. Idéerna har initialt formulerats och disseminerats av samma entitet som orsakat det samhälleliga förfall som etnomasochismen och det västerländska självhatet hämtar sin näring ifrån. Den kulturmarxistiska ”wokeismen” hittar fortfarande nya angreppsytor på den västerländska civilisationen som det globalistiska parasitdjuret förpestat och förvridit till oigenkännlighet.

Den senaste ”trenden” som vi förväntas bejaka i toleransens och inklusivitetens namn är att låta våra barn könsstympas och sättas på irreversibla hormonkurer pga upplevd könsdysfori. Det fatala misstaget som”självhatarna” gör är att de sätter likhetstecken mellan den västerländska civilisationen och den främmande entitet som perverterat vår kultur med rent sataniska agendor. Det är som att döma ut kristendomen för att dagens kyrka förvandlats till ett kulturmarxistiskt missfoster.

Den extremt olyckliga sammanblandningen driver nämligen på självhatet och gör somliga till ”nyttiga idioter” åt just de krafter som arbetar på att förstöra Väst. Utan den moraliska upplösningen och det sociala sönderfallet som åsamkat västvärlden hade nästa steg av den dubbla påverkansoperationen knappast varit möjlig.  

Parallellt med etnomasochismen och det västerländska självhatet löper också en vurm för det östliga blocket (Kina, Ryssland, BRICS) i allmänhet och Putins Ryssland i synnerhet. Väldigt ofta är det samma individer som göder det västerländska självhatet som också odlar idealiseringen av Ryssland och Öst.

Vid en ytlig anblick är det lätt att dra den felaktiga slutsatsen att Ryssland utgör en motvikt till globalismen, särskilt om man har fått hjälp på traven av en skickligt utarbetad propagandaoperation, där även ”västlig” media bidrar till att bygga upp Putin som en ”kontrollerad opposition”. Går vi tillbaka ett 20-tal år i tiden så inleddes ett närmande mellan ryska intressen och den nationella rörelsen i Europa och Väst. Västerländska nationalister som behandlades som en paria av det egna etablissemanget uppvaktades plötsligt av Ryssland. De blev inbjudna till konferenser, fick besöka ryska Duman, anlitades som valövervakare och blev intervjuade av ryska statstelevisionen – en del av dem föll uppenbarligen för uppvaktningen och förvandlades till rena språkrör för Putinregimen.

Vi talar inte om några obetydliga aktörer utan bland dem finns framträdande nationella figurer som David Duke, Nick Griffin, Pedro Varela, Marine Lé Pen m.fl., personer med stor räckvidd som aktivt och systematiskt i två decennier ägnat sig åt att sprida pro-ryska narrativ. 

Förutom att den ryska underrättelsetjänsten använder sig av mer diskreta ”wine and dine”-metoder för att värva utländska agenter kan man inte utesluta att det även förekommer utbetalningar av rena mutor. Antalet ”dissidenter” i Väst av olika schatteringar som sprider ut narrativet att globalisterna bara finns i Väst och att Ryssland och BRICS utgör ”det goda alternativet” till globalisternas NWO har ökat kraftigt de senaste åren. Här återfinns även namn som den f.d. amerikanska ledamoten i representanthuset, Ron Paul, den katolske mediekommentatorn och författaren E. Michael Jones, den f.d. vapeninspektören Scott Ritter, groyperrörelsens ledare Nick Fuentes, den kristna TV-kanalen TruNews och inte minst Tucker Carlson på Fox News. Jag skulle säga att större delen av den alternativa eller oppositionella scenen i Väst antingen har infiltrerats eller undergrävts av den pro-ryska, pro-östliga propagandaoffensiven.I Sverige sprids samtalspunkter och argument som bär Kremls stämpel flitigt av nationella aktörer som exempelvis SwebbTV, Fria Tider, Nordiska Motståndsrörelsen och ”fristående” opinionsbildare som Fabian Fjälling. Även Lars Bern på SwebbTV har för vana att tala om den ”västliga oligarkin”, eller den ”angloamerikanska oligarkin” när han talar om globalisterna, utan att nämna oligarkin bakom Putin eller Putinregimens kopplingar till denna västliga oligarki.

World Economic Forum har t.ex. öppnat ett ”Centrum för den Fjärde Industriella Revolutionen” i Ryssland och världens största kapitalförvaltare Blackrock är delägare i det ryska energiföretaget Gazprom. Och nej, Rothschilds har inte kastats ut ur Ryssland – de har kvar sitt kontor i Moskva.

En annan iakttagelse som är intressant att notera hos de som ingår i den brokiga skaran av Rysslandsapologeter och anhängare av BRICS är att flera av dem höll en låg profil och spelade ner betydelsen av globalisternas plandemioperation – sannolikt för att både Ryssland och Kina deltog aktivt i Corona-bluffen. Grupperna som arbetar med att sprida ut desinformationsspåret att Ryssland och Kina är motståndare till globalismen hamnade i en prekär situation under plandemin när även dessa två länder underkastade sig den globala maffians diktat.

Nordiska Motståndsrörelsen väntade exempelvis tills Corona-psyopen i princip var avblåst innan de gjorde ett officiellt uttalande. Inom den nationella sfären utanför Sveriges gränser var nedspelandet av plandemin tydligt hos en del prominenta nationella opinionsbildare, såsom irländaren Keith Woods, den amerikanske poddaren och skribenten Eric Striker och hans partikamrater i amerikanska National Justice Party och en del andra aktörer som av kritiker anklagas för ”duginism” och ”nationalbolsjevism”.

Den sovjetiska destabiliseringen av Väst där de via påverkansoperationer försökte undergräva och splittra EU, Nato och enskilda stater upphörde inte när Sovjetunionen avvecklades. Den f.d. KGB-agenten Anatolij Golitsyn skrev i sin bok ”The Perestroika Deception” (1995) att den ryska underrättelsetjänsten kommer att använda sig av sina västliga ”påverkansagenter” inom organisationer, politiska grupper och partier för utförandet av sin plan att omstrukturera attityderna och i förlängningen de politiska besluten i Väst. Den mångåriga subversionen av Väst börjar nu bära frukt när stora delar av oppositionen och dissidenterna vunnits över till den ryska sidan – och därmed också till Kommunist-Kinas sida. Med en tio gånger så stor ekonomi som Ryssland är det Kina som kommer att dominera det euroasiatiska Imperiet.

Uppkomsten av det västerländska självhatet och den pro-östliga opinionen hänger ihop med globalisternas plan att sänka Väst och att flytta sitt centrum österut. Tillsammans utgör de två sidor av samma psykologiska subversion. Vad de flesta inte förstår, och ibland inte vill förstå, är att de västliga eliterna medvetet deltar i demonteringen av Väst och att ”konflikten” med Ryssland och Kina är regisserad av globalisterna där båda sidor, på högsta kommandonivå, är kontrollerade. De som i framväxten av BRICS och en ”multipolär” världsordning ser en sund ”maktbalans” etableras mellan Öst och Väst har tyvärr inte förstått att det är en ren illusion. En ”multipolär” världsordning är bara  ett lockbete för att kunna sälja in den västerländska civilisationens fall och nationernas totala förslavning under världsregeringen.

Globalistorganet World Economic Forum har i en av sina ökända reklamfilmer bokstavligen förutspått att USA ska avpolletteras som dominerande kraft i världen fram till 2030. Försvagningen av Väst och stärkandet av den ”euroasiatiska” alliansen Kina/Ryssland sker per design. I bästa fall syftar den ideologiska subversionen av Väst till att förbereda opinionen för österländsk dominans, under vilken den globalistiska hydran naturligtvis kommer att dölja sig, i värsta fall syftar den till att skapa en femtekolonn inför ett kommande storkrig regisserat av globalisterna.