Prenumerera
Prenumerera

Högsta förvaltningsdomstolen: Olagligt med slöjförbud i förskolor och grundskolor

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat om kommunala beslut att inte acceptera huvudduk och liknande plagg i kommunala förskolor och grundskolor strider mot svensk lag eller annan författning.

Vänstersinnade politiker och tjänstemän påstod att dessa beslut stred mot grundlagsskyddande rättigheter.Högsta förvaltningsdomstolen fastställer nu i sin dom att religionsfriheten, enligt dess definition i regeringsformen, endast skyddar rätten att utöva sin religion men att yttrandefriheten i våra grundlagar skyddar rätten att bära huvudplagg.

– Att begränsa rätten att bära huvudduk har effekter för enskilda och är därför en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och därför ska kommunernas beslut upphävas, säger justitierådet Ulrik von Essen i ett pressmeddelande ifrån domstolen.

”Besluten ger uttryck för vad kommunerna anser ska gälla inom förskole- och grundskoleområdet och hur dessa verksamheter ska förhålla sig till bärandet av aktuella klädesplagg. De får därmed anses ha faktiska effekter för enskilda och utgör då en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och redan av det skälet ska besluten upphävas”, skriver Högsta förvaltningsdomstolen på sin hemsida.