Prenumerera
Prenumerera

Grundlagsändring kan hindra media från att fritt rapportera om Sveriges utrikespolitik

Varje svensk medborgare är tillförsäkrad rätt att till författare och andra upphovsmän samt till utgivare, redaktioner, nyhetsbyråer och företag för framställning av tekniska upptagningar lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande i radioprogram och sådana upptagningar. Han har också rätt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för sådant uppgiftslämnande eller offentliggörande. I dessa rättigheter får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.
1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469)

Sverige kommer snart få en helt ny grundlag som media valt att inte skriva så mycket om. Men denna lagändring kommer röstas igen av riksdagen den 16 november.

Förändringen är principiellt väldigt omdanande. Vanligtvis har uppgiftslämnare till media åtnjutit stort skydd enligt Svensk lagstiftning, däribland har ett efterforskningsförbund gällt kring uppgifter som bland annat lämnas till media av personal inom offentlig förvaltning.