Prenumerera
Prenumerera

Strålskyddsstiftelsen skriver: Nervceller i hjärnan skadas av 5G

Den första 5G studien som studerat effekter av 5G-liknande mobilstrålning på djur har nu genomförts och forskarna observerade allvarliga skador i hjärnan hos de försöksdjur som testades på. Efter endast en månads exponering under 2 timmar per dag sågs en ökad förekomst av skadade nervceller i den del av hjärnan (hippocampus) som bland annat är viktig för minne och inlärning, skriver Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.

”Sammanlagt ingick 28 råttor i försöken. Hälften exponerades för 5G-liknande strålning (3,5 GHz, GSM-modulerad). Hälften var oexponerade kontroller. Hälften av de exponerade och oexponerade hade diabetes medan de övriga var friska. Anledningen var att forskarna ville undersöka om 5G påverkade diabetes i särskild grad. De exponerade djuren exponerades under två timmar per dag, 5 dagar i veckan under en månad”, skriver stiftelsen i sitt pressmeddelandet.

På längre sikt ökar risken för demenssjukdomar med omfattande 5G påverkan. Forskningsresultaten redovisades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemical Neuroanatomy i oktober 2022. Den grupp av forskare som utförde försöken är knutna till olika universitet i Turkiet. 28 råttor ingick i försöken. Hälften av dem exponerades för 5G-liknande strålning (3,5 GHz, GSM-modulerad) och hälften var oexponerade kontroller. Bägge grupperna av exponerade och oexponerade råttor hade diabetes men de övriga var friska. Anledningen var att forskarna skulle undersöka om 5G-strålningen påverkar diabetes i särskild hög grad. Djuren exponerades under två timmar per dag, 5 dagar i veckan. Resultaten av denna första5G-djurstudie visar att nervceller skadas av 5G- exponeringen och att skadan sker i den del av hjärnan som är viktig för minne och inlärning (hippocampus). Skadorna ökade i de båda exponerade grupperna. Jämför man med de oexponerade kontrollerna och de råttor med diabetes kunde värre skador påvisas än hos de friska djuren. Man såg även en ökad oxidativ stress i hjärnan och också här var effekten större hos de råttorna med diabetes. ”Detta visar att långvarig exponering för 3,5 GHz kan leda till demens i senare ålder” skriver forskarna. Forskarna fann även att ett hormon som heter Gherlin ökade hos de exponerade djuren. Hormonet Gherlin bidrar till att stimulera aptiten. Forskarna såg också att halterna av nesfatin och irisin minskar. De bägge sitnämnda hormonerna har som uppgift att reglera födointaget samt påverka funktionerna i hjärnan som styr stress, sinnestämning, sömn och har dessutom en skyddande effekt på nervsystemet. De har också betydelse för skyddandet av det centrala nervsystemet och har antiinflammatoriska egenskaper.

Redan 2003 påvisade en forskargrupp vid Lunds Universitet, med bla hjärnkirurgen professorn Leif Salford, att GSM- strålning orsakar nervcellsdöd hos försöksdjur. Resultatet av den forskningsrapporten publicerades i den vetenskapliga tidsskriften Environmemtal Health Perspectives i artikeln Nerve cell damage in mammalitan brain afterexposure to microwaves from GSM mobil phones. I en intervju med BBC redogjorde professor Leif Salford i samband med forskningsrapporten 2003 att resultatet visade att strålningen skulle kunna orsaka Alzheimers sjukdom tidigare i livet än vad som skett tidigare. Under de senaste två åren har 5G-nätet byggts ut i allt större skala utan att någon forskning har gjort på hur människor och djur påverkas av det.

Fram till februari 2022 hade ingen forskning gjort på 5G:s inverkan på människor och djur och miljön i allmänhet. Den största studien hitintills som studerat effekterna av effekterna av 5G är en svensk fallstudie som Strålskyddsstiftelsen rapporterat om i februari 2022. Den visar att basstation för 5G orsakar en dramatisk ökning av strålexponeringen i en bostad att det på kort tid blir omöjligt att bebo bostaden ur hälsosynpunkt. Att massexponera människor kan leda till degenerativa sjukdomar och cancer. Det är ett allvarligt brott och det visar att det är något allvarligt fel i det svenska samhället.