Prenumerera
Prenumerera

Tokyorättegångarna- Netflixserie kastar tvivel kring rättsprocessens legitimitet

Efter Andra världskriget tillsatte de allierade en tribunal som skulle döma och utkräva ansvar ifrån den japanska stats – och militärledningen. ”International military tribunal for the far east” skulle tribunalen få heta. Det samma gjordes i Tyskland vid Nürnbergrättegångarna efter kriget.

Det föreligger emellertid ett dilemma kring att döma personer utifrån lagar som inte existerade när de påstådda brotten begicks. Inom juridiken kallas det för ”Ex post facto laws” och anses vara oacceptabelt inom en rättsstat.

”Ingen får dömas till straff eller annan brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med brottspåföljd när den begicks. Inte heller får någon dömas till svårare brottspåföljd för gärningen än den som var föreskriven då” Sveriges regeringsform 2 kap § 10