Prenumerera
Prenumerera
© Patrik Svedberg, Personerna i bilden har ingen koppling till artikeln

Dömda föräldrar tilldelas vårdnard utan riskbedömning

Våldsbrottsdömda föräldrar får vårdnad eller umgänge utan att domstolarna i Sverige gjort en dokumenterad riskbedömning. Enligt Ekots granskning sker den dokumenterade riskbedömningen väldigt sällan. 144 vårdnadstvister ifrån 2019 har granskats.

Lejonparten av fallen som Ekot gått igenom saknas riskbedömningar i domen. I tre fjärdedelar av domarna saknas riskbedömningar. Ofta nämnts inte ens uppgifter om våld och andra övergrepp som socialtjänsten lyft fram i sina bedömningar i domstolsbesluten. Enligt socialtjänstlagens förarbeten står det att den förälder som utsätter någon för våld i familjen inte bör ta del av vårdnaden.

Men i flera av fallen Ekot gått igenom har den förälder som dömts för våldsbrott i familjen fått vårdnad om barnen, utan att befogad analys av situationen gjorts.

Barnkonventionen

I Juni 2018 röstade en majoritet i Sveriges riksdag för att FN:s konvention om barnets rättigheter skulle bli svensk lag. Härmed har Sverige som land förbundit sig till att barns rättigheter alltid ska stå i centrum när bedömningar kring barnet ska göras i exempelvis rättsliga beslutsprocesser.

Av allt att döma har Svergies som land en del kvar i sitt arbete med att att följa denna konventionen till fullo.

Källa om barnkonventionen: Nationalencyklopedin